Arkusz informacyjny dla Deponentów

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW o uczestnictwie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu

Depozyty w Banku Spółdzielczym w  Nowym Dworze Mazowieckim są   gwarantowane przez:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)

Zakres ochrony:

równowartość w złotych 100 000 euro  w odniesieniu  do każdego deponenta w  jednym podmiocie objętym  systemem  gwarantowania.2)

Jeżeli deponent posiada więcej  depozytów  w tym samym podmiocie  objętym  systemem  gwarantowania:

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie  objętym  systemem gwarantowania są  sumowane, a suma  podlega limitowi  równowartości w złotych 100 000  euro3)

Jeżeli deponent posiada wspólny  rachunek  z inną osobą / innymi  osobami:

limit równowartości w złotych 100 000 euro  ma  zastosowanie do każdego z deponentów  oddzielnie4)

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania:

7 dni roboczych5)

Waluta wypłaty:

Złoty

Kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Adres: ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Telefon: infolinia 800 569 341

Faks: 22 58 30 589

e-mail: kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe:

https://www.bfg.pl/

Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a) osoby fizyczne,

b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,

c) osoby prawne,

d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredyt owych, o których mowa w ustawie -   Prawo bankowe,
 4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę   Oszczędnościowo- Kredytową,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. instytucji finansowych,
 7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i   uznanych firm  inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25   tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla   instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012   (Dz. Urz. UE L 176 z 7.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
 8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,
 9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów   reasekuracji,
    o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i   reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 15),
 10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek  zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27  maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami  inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
 11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych  towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie  z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016  r. poz. 291 i 615);
 12. jednostek samorządu terytorialnego,
 13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz  państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu  terytorialnego tych państw.

Informacje dodatkowe:

1)   System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

Bakowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.

2)   3) Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

4)      Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych, jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane, jako depozyt jednego deponenta.

W przypadku, gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1)    odpłatnego zbycia:

 1. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu    przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z    późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
 2. prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym    jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane    lub udziału w takim prawie,
 3. samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca      1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną   nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa    użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
 4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału    w takim prawie

- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2)      wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu      małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez      niego zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze      śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5)     wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych    wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby      ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7)      wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26    czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych       przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach.

- są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na       rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy    dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i    należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po   tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem    gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych    100 000 euro.

W przypadku, gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności - w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl

5)      Wypłata.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa, telefon: 22 58 30 700, 22 58 30 701, fax: 22 58 30 589 e-mail:  kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.

Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.

W przypadku, gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej.

Inne istotne informacje.

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej