Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

2014-12-29

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17).

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych będą wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych. Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem:
http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

W Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

§ 8 ust. 4 w części dotyczącej:
„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”
Uzasadnienie:
Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. Zapisy Statutu Banku gwarantują możliwość aktywnego uczestnictwa członków Banku w posiedzeniach organu stanowiącego. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Wprowadzenie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego wiązałoby się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

§ 12 ust. 1 i 2 w brzmieniu:
1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorczej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie: Od dnia 1 stycznia 2014 r., w prawie europejskim, obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Zważywszy na jego formę prawna obowiązuje ono bezpośrednio, bez potrzeby transponowania do polskiego porządku prawnego. Zasady wyliczania funduszy własnych Banku, które nie spełniają warunków określonych w art. 29 i art.52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. wyłączają możliwość zaliczania funduszu udziałowego wyemitowanego od 01 stycznia 2012 r. do funduszy własnych. Ponadto dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców nie będą stosowane z uwagi na dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi. Nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia kapitałowego i finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne.

Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim nie stosuje również zapisów §11, §22, §53, §54, §55, §56, §57 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż zapisy te nie dotyczą Banku.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-14
1 EUR4.1563
1 USD3.6254
1 CHF3.6683
1 GBP4.6422
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej