Lokata terminowa BUSINESS INWESTOR

  • okres umowny lokaty: 24 miesiące;
  • okresy odsetkowe: 3, 6 i 12 miesięcy;
  • lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym opartej na stopie bazowej WIBID plus stała marża Banku;
  • odsetki od lokaty naliczane są po każdym pełnym okresie odsetkowym;
  • lokata odnawialna