Skip to main content

Informacje ogólne dotyczące Euro-Fatca

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacjami o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Działając w świetle przepisów EURO-FATCA, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych. Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient. Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów EURO-FATCA, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby EURO-FATCA. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

  1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EURO-FATCA. - pobierz tutaj
  2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EURO-FATCA. - pobierz tutaj
  3. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EURO-FATCA. - pobierz tutaj
  4. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EURO-FATCA. - pobierz tutaj

Nie złożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów. W przypadku pytań dotyczących EURO-FATCA i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR