Skip to main content

Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

Pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Lista nieakceptowanych zakładów ubezpieczeń

Klauzule informacyjne zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR