Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania Euro-Fatca

 1. Czym jest EURO-FATCA?

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 2. Kogo dotyczy EURO-FATCA?

  Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

  Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim?

  W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient Indywidualny:

  • imię i nazwisko;
  • aktualny adres zamieszkania;
  • miejscowość i kraj urodzenia;
  • data urodzenia;
  • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

  • nazwa;
  • aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  • status podmiotu;
  • dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
  • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

  Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku, lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez klienta na formularzach: Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla osoby fizycznej, Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klienta instytucjonalnego (podmiotu) , a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

 • saldo rachunku lub wartość;
 • łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
 1. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR