Skip to main content

Informacja o stawkach referencyjnych

WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa, po jakiej banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w PLN na ustalony okres, publikowana codziennie na stronie serwisu Reuters o godz. 11.00.

Stawka WIBOR 3M - średnia artymetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania - obliczana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Stawka WIBOR 3M - wysokość określana jest na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego - Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ a jej wysokość określana jest na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego.

WIBOR 1M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa, po jakiej banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w PLN na ustalony okres, publikowana codziennie na stronie serwisu Reuters o godz. 11.00

Stawka WIBOR 1M obliczana jest jako stawka z ostatniego dnia miesiąca, obowiązująca od pierwszego do ostatniego dnia następnego miesiąca. Okresy 1-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają miesiącom kalendarzowym.

WIBID 3M (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) ustalany jest na podstawie rocznej stopy procentowej, którą banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków na 3 miesiące. Oprocentowanie aktualizowane jest co kwartał kalendarzowy w oparciu o stawkę WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego.

Stopa Referencyjna jest to stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego ogłaszana przez Radę Polityki Pieniężnej.

Każdy kredyt o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej. Kredytobiorca ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu.

Po każdej aktualizacji stopy kwota raty kredytu będzie rosła lub malała.
W momencie podpisania umowy nie można określić jak będzie się kształtowała stawka WIBOR/Stopa Referencyjna w trakcie całego okresu kredytowania.

Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, dotyczących kredytu o zmiennym oprocentowaniu, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej.

Pełna informacja udostępniona jest przez Komisji Nadzoru Finansowego w ramach kampanii społecznej link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/ryzyko_stopy_procentowej

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024730. NIP: 531-000-46-15; REGON: 000508572; SWIFT: POLUPLPR