Skip to main content
 • Reklamacje

  Reklamacje

  W Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna.

  Reklamację możesz złożyć

  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Słowackiego 8 lub na adres dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim;
  • telefonicznie, pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są tutaj);
  • pisemnie lub ustnie w placówce Banku, przy czym przyjęcie reklamacji w formie ustnej wymaga potwierdzenia jej złożenia na formularzu reklamacyjnym.

  W zgłoszeniu podaj numer rachunku lub nazwę (ewentualnie opis) operacji, której dotyczy reklamacja. To przyspieszy jej rozpatrywanie.

  Reklamację możesz również złożyć przez pełnomocnika, który będzie dysponował prawidłowo sporządzonym pełnomocnictwem.

  Rozpatrywanie reklamacji

  Wszystkie reklamacje starannie rozpatrujemy. Odpowiedzi na reklamację udzielamy nie później niż w terminie:

  • do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej
  • do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

  Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

  • 35 dni roboczych dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub Mastercard
  • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

  W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

  Zgłaszane przez Klientów reklamacje Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim rozpatruje nieodpłatnie.

  Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo – pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę.

  Odwołania

  Jeśli odpowiedź na złożoną reklamację nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz złożyć odwołanie do Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

  Dodatkowo w procesie odwoławczym masz prawo:

  • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (jeśli posiadasz status konsumenta)
  • zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (jeśli posiadasz status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl)
  • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (nie dotyczy  osób prawnych)
  • wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

  Właściwym dla Banku organem nadzoru jest:
  Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa

  Adres korespondencyjny Urzędu:
  Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.

  Centrala Banku - Sekretariat Zarządu    

  ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
  8:00–16:00  
  22 775 54 80
   
  I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
  8:00–16:00  
  22 775 29 19
  II Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Wojska Polskiego 37, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
  8:00–17:00 poniedziałek
  8:00–16:00 wtorek-piątek
  22 775 20 48
  Oddział w Pomiechówku
  ul. Szkolna 2, 05-180 Pomiechówek
  8:00–16:00  
  22 765 03 03
  Oddział w Zakroczymiu
  ul. O.H. Koźmińskiego 67, 05-170 Zakroczym    
  8:00–16:00  
  22 785 21 50
  Oddział w Leoncinie
  ul. Partyzantów 16, 05-155 Leoncin  
  8:00–16:00  
  22 785 65 19
  Oddział w Płońsku
  ul. Jędrzejewicza 1, 09-100 Płońsk    
  8:00–16:30  
  23 661 34 86
  Oddział w Nasielsku
  ul. Warszawska 22, 05-190 Nasielsk  
  8:00–16:00  
  23 693 01 01
  Oddział w Raciążu
  ul. Jana Pawła II 7, 09-140 Raciąż    
  8:00–16:00  
  23 679 17 10
  Oddział w Staroźrebach
  ul. Mostowa 2A, 09-440 Staroźreby    
  8:00–16:00  
  24 263 65 36

  Formularz MODAL

  Znajdziesz nas też tutaj