Zebranie przedstawicieli

Na podstawie §22 ust. 1 oraz §23 Statutu Banku Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godzinę 13:00,

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w sali bankietowej Hotelu „Mazovia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 1c,

Stosownie do przepisów §23 ust. 4 oraz §24 Statutu Banku Zarząd ustala drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godz. 13:30,
które odbędzie się w sali bankietowej Hotelu „Mazovia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 1c,

Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta
z badania oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku
na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli,

            Uchwała Zarządu